صفحه اصلی / آرایشی / نحوه استفاده از کرم موبر

نحوه استفاده از کرم موبر

یکی ازروش های پرکاربردوارزانی که می توان برای ازبین بردن موهای زائدبدن به استفاده ازآن پرداخت درخصوص کرم های موبرقرار داردنحوه استفاده از کرم موبر.

کرم های موبرموجوددربازاردرانواع مختلفی وجود دارندوهزینه های هریک هم کاملاً متفاوت تخمین زده می شود.نحوه استفاده از کرم موبر

بنابراین اگرقصدداریدتا تغییری راایجادنماییدبهتراست.که آگاهی لازم راداشته وبهترین مارک مربوط به آن راتهیه نمایید.

مارک ها متنوع هستندبنابراین باویژگی هایی که درادامه ذکرخواهیم کردبه راحتی می توانیدبه کرم موبرایده آل خودبرسید.ازاین پس آن راانتخاب نمایید.

نحوه استفاده از کرم موبر

نحوه استفاده از کرم موبر(How to use shaving cream)

یکی ازسؤالات رایج درخصوص نحوه استفاده ازکرم موبردرخصوص جایی است.که این کرم مورداستفاده قرار می گیرد.بررسی ها نشان می دهند.نحوه استفاده ازکرم موبر

که کرم های موجود رامی توان درتمامی بخش ها برای از بین بردن موها به کار گرفت.

هیچ منعی برای آن وجود ندارد.این کرم می تواندبرروی موهای دست،پا،زیربغل وهمچنین موهای ناحیه ی تناسلی هم مؤثر باشد.

 کرم موبردرزمان قرار گیری باکمی سوزش همراه بوده امازمانی که ازآن برروی موضوع می زنیدموهای آن منطقه دربخش هایی پایین ترقطع می شودولذا زمان درآمدن آن هم دیرترازحدمعمول خواهدبود.

موهایی که پس ازآن رشدمی کندبه نسبت قبل تغییراتی می کند.یکی درزمان بیرون آمدن بوده که به دلیل نوع برش ایجادشده نرم بوده ودوم این که خارش کمتری داردزیراحالت تیزی برای بیرون آمدن به پوست ایجادنمی کند.

نحوه استفاده از کرم موبر(How to use shaving cream)

درخانم ها ازکرم های موبر می توان برای ازبین بردن موهای موجود در ناحیه ی صورت کمک گرفت.

به عنوان مثال موهایی که برروی قسمت بالایی لب قرارداردبه راحتی توسط این روش حذف می شود.

علاوه بر خانم ها حتی آقایان هم برای از بین بردن موها زائد خود در بخش هایی از صورت و بدن می تواننداز این روش کمک بگیرند. در صورت مردان توصیه می شودکه موهای بسیارزبرموجودروی پوست رابازیش تراش و پس ازآن دربخش های پایینی راباکرم موبر اصلاح نمایند.

استفاده از کرم موبر در سن پایین

بعضی ازبچه های کم سن وسال موهای زبروموهای زائدی برروی صورت یابدن خودبخصوص دردست وپا دارند.والدین دوست دارندتابه شیوه ای این موهای زائد راازروی صورت وبدن آنهاحذف کنند.

اماماتوصیه می کنیم تاپیش ازدرآمدن موهای زائد این کاررابه تعویق بیاندازید.

موهای بچه ها و پوست آنها لطافت خاصی دارد و با استفاده از این روش احتمال هر نوع آسیبی به پوست بدن غیرممکن نیست، بنابراین تا زمان زبر شدن موها صبر کنید. پس از آن استفاده از کرم موبر هیچ منعی ندارد.

استفاده از کرم موبر در سن پایین

نحوه بکارگیری کرم موبر بر روی بدن

کرم های موبردرزمره ی کرم هایی قرار دارندکه برای استفاده ازآن حتما بایدازیک سری نکات پیروی نمایید.

در ابتدا باید مقدار مناسب از کرم را بر روی بخش های مودار بدن خود بمالید.

این مناطق راقبلاً تمیز وسپس خشک کنیدتا کرم موبربتواند تأثیرخودرابرجای بگذارد.بعدازده دقیقه تایک ربع می توانیدآن رابا استفاده ازآب کمی گرم بشویید.

درصورتی که محل موردنظر موهای زیربغل است.می توانیددرابتدااین موها رابه خوبی شسته ودر نهایت آن راخشک کنید.

اجازه دهید تا کامل خشک شود. در غیر این صورت احتمال اثرگذاری مربوط به آن پایین خواهد آمد.

مکانیزم اثر کرم موبر

کرم موبری که ازآن استفاده می کنیدبا استفاده از مواد شیمیایی موجوددرخودمی توانیدبه صورت کامل موهای شمارابشکند.

این مواد راسدیم تیوگلیکولات وکلسیم هیدرواکسیدمی نامند.سعی کنیدتا این کرم رادرزمان طولانی برروی پوست قرار ندهید.

زیرااحتمال بروز حساسیت وآسیب باتوجه به نوع مواد شیمیایی به کار رفته دردرون آن دورازانتظارنخواهدبود.نحوه استفاده از کرم موبر

مکانیزم اثر کرم موبر

آلرژی به کرم موبر

کرم موبری که ازآن کمک می گیریدمی تواندبه راحتی آلرژی را در پوست های حساس ایجاد نماید.

مواد زیادی در داخل یک کرم موبر وجود دارد و شما می توانید به هریک از آنها حساس باشید. بنابراین پیش از استفاده آن،

آلرژی به کرم موبر

روش تست کرم موبر

باتوجه به اینکه استفاده ازهرنوع کرم موبرممکن است.دربرخی ازافرادباعث بروزحساسیت وواکنش‌های التهابی شودتوصیه می‌گرددقبل ازهربارکرم‌های موبرابتدابه صورت آزمایشی امتحان شود.نحوه استفاده از کرم موبر

مقداری ازکرم راروی سطح کوچکی ازناحیه موردنظرقرار داده وپس از5دقیقه پاک کنید.

اگر تا 24 ساعت التهاب، حساسیت، خارش یا قرمز دیده نشد می‌توانید با اطمینان از کرم موبر استفاده کنید.

 برای هریک ازبخش های بدن خودمی توانیدکرم موبرمخصوص به آن را خریداری نمایید.

زیرا هربخشی کرم مخصوص به خود را دارد. از نظر غلظت تفاوتهایی وجود داردتابه پوست صورت شماآسیبی واردنشود.  

روش تست کرم موبر

روش مصرف کرم موبر

کرم راتوسط انگشتان یاکاردک مخصوص برروی پوست یا بدن قرار دهید. به صورتی که کاملا روی موها را بپوشاندولایه ضخیمی رابه وجود آورد.توجه نمایید.کرم رابرروی پوست مالش ندهید.نحوه استفاده از کرم موبر

بعداز5دقیقه محل کوچکی ازسطح پوست راپاک کنیددرصورت زدایش موهابه آرامی کرم راتوسط کاردک مخصوص درخلاف جهت رویش موهاازروی پوست بردارید.وسپس پوست راباآب سردبشوید.

چنانچه پس از5دقیقه موهابه راحتی زدوده نشدندمی‌توانید.چنددقیقه دیگرنیزکرم راروی پوست باقی بگذاریدجهت برداشتن موهامی‌توانیدازیک پارچه نرم ولطیف یاپنبه نمدارنیزاستفاده نمود.

درمناطقی ازبدن که دارای موهای ضخیم وخشن هستندجهت تسریع درروندموزدایی می‌توانیددرابتداچنددقیقه بدن راباآب ولرم شستشونموده وپس ازخشک کردن مناطق موردنظرکرم رابرروی آن نواحی مصرف نمایید.

روش مصرف کرم موبر

توصیه‌های مهم برای استفاده از کرم موبر

  • برای اطمینان بیشتر، 24 ساعت قبل از هر بار مصرف، کرم موبر را در ناحیه مورد نظر تست نمایید.
  • کرم موبر نباید بیش از 10 دقیقه روی پوست باقی بماند.
  • ازاستفاده نمودن کرم‌های موبراطراف چشم،گوش، بینی،نوک پستان ونیزبرروی پوست‌های ملتهب یازخمی اجتناب شود.
  • و در صورت تماس،نواحی مذکورباآب وسپس بامحلول اسید بوریک 3% شستشودهید.
  • از2ساعت قبل تا12ساعت بعدازاستفاده کرم موبربرروی سطح پوست صورت،ازموادآرایشی،دئودورانت،صابون وغیره استفاده ننمایید.
  • فقط برای مصرف موضعی

درباره نویسنده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 7 =